Podnikání při zaměstnání – co je dobré vědět

Přivýdělek, nebo lidově „vedlejšák“ při hlavním zaměstnání, je příjemným přilepšením do rodinného rozpočtu. Abyste se však nedostali do konfliktu se zákony, je dobré vědět, za jakých podmínek můžete při zaměstnání provozovat samostatnou výdělečnou činnost.

1. Oznamovací povinnost

Živnostenskému úřadu, Finančnímu úřadu, Okresní správě sociálního zabezpečení a své zdravotní pojišťovně musíte oznámit v zákonném termínu zahájení i ukončení samostatné výdělečné činnosti.

2. Měsíční zálohy na pojistném se neplatí

Při „vedlejšáku“ nemusíte během roku platit měsíční zálohy na zdravotním a sociálním pojištění. Při oznamování zdravotní pojišťovně a OSSZ musíte uvést svého zaměstnavatele a skutečnost, že samostatná výdělečná činnost bude vedlejším zdrojem příjmů.

3) Je nutné podat daňové přiznání

Od svého zaměstnavatele si vyžádáte potvrzení o zdanitelných příjmech, které bude přílohou daňového přiznání.

4) Kdy je možné uplatnit slevu na manželku?

Vedete-li jako OSVČ daňovou evidenci, můžete uplatnit v daňovém přiznání (vždy pouze za celý rok) slevu na manželku s ročními příjmy do 68 tisíc Kč, pokud základ daně ze zaměstnání je vyšší, než základ daně z „vedlejšáku“.

5) Jak uplatnit daňové zvýhodnění na děti?

Daňové zvýhodnění na děti lze uplatnit, když základ daně ze zaměstnání je vyšší než z „vedlejšáku“, a to měsíčně při výpočtu čisté mzdy u zaměstnavatele.

6) Sociální pojištění se do limitu neplatí

Za rok 2015 je limitem částka 63 865 Kč. Při výkonu „vedlejšáku“ po část roku se limit poměrně snižuje.

7) Pozor na nutnost plnění zákonných povinností

Při neplnění právních norem dotýkajících se dané činnosti hrozí finanční sankce.

8) Zdravotní pojištění se vypočítá dle skutečného zisku

Nemusíte platit v minimální výši tak jako OSVČ na hlavní činnost. Zaplatíte ze skutečného dosaženého zisku, ikdyž je nízký. Zdravotní pojištění se platí jednou ročně do 8 dní po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích a činí 13,5 % z vyměřovacího základu, kterým je polovina hrubého zisku..

9) Paušál je při “vedlejšáku” výhodný

Stanovit si při „vedlejšáku“ výdaje paušálem je výhodné pro administrativní jednoduchost a jednoznačnost. Výdajový paušál se pohybuje v rozmezí 30-80 % podle druhu činnosti.

10) Základní sleva náleží pouze jednou

Příjmy ze zaměstnání i z „vedlejšáku“ se zdaňují dohromady. Základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 lze uplatnit pouze jednou.

11) Povinnost odevzdání tří základních “přiznání”

Všechny OSVČ (na hlavní i vedlejší činnost) musí doručit v zákonném termínu daňové přiznání na FÚ, přehledy o příjmech a výdajích na OSSZ a zdravotní pojišťovně, a to i při případné ztrátě.